top of page

Uitnodiging algemene ledenvergadering

Voor alle leden, ouders van leden en belangstellenden van de Reddingsbrigade Amstelveen tot het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering. Deze zal gehouden worden via Google Meet. Leden vanaf 16 jaar hebben stemrecht.Agenda


1. Opening door de voorzitter

2. Notulen vorige vergadering

3. Ingekomen stukken

4. Jaarverslag secretaris

5. Jaarverslagen van diverse commissies

6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie

7. Financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020

8. Vaststellen voor 2021 de contributie en minimum bedrag voor begunstigers art. 5 van de Statuten

9. Bestuursverkiezing

Aftredend is, Paul Buffing penningmeester hij is niet herkiesbaar.

Bestuur heeft besloten om met 6 leden het bestuur te vormen, dit volgens artikel 10 van de

statuten RBA.

Huidig bestuurslid Linda Alderding-Manders heeft de functie van Penningmeester

overgenomen eind 2019.

Barbara Rensema en Linda van der Voorn zijn volgens schema aftredend, zij zijn wel

herkiesbaar.

Eventuele andere kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich schriftelijk, minimaal

7 dagen voor de vergadering aanmelden bij de secretaris.

10. Rondvraag

11. Sluiting


Notulen van de vorige vergadering, jaarverslag en financieel verslag zijn verkrijgbaar bij het bestuur en deze zullen ter inzage liggen bij de verenigingskassa tijdens onze trainingsuren.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur.

T. Bakker

Voorzitter Reddingsbrigade Amstelveen


 

Google Meet Uitnodiging Jaarvergadering 7 oktober 2020 v1.2
.docx
Download DOCX • 13KB
Google Meet Uitnodiging Jaarvergadering 7 oktober 2020 v1.2
.docx
Download DOCX • 13KB
RBA Open Water Hulpverlening 2019
.docx
Download DOCX • 214KB

0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page